platí od: 30.4.2012

Obecně závazná vyhláška číslo: 1/2012

 

Obec Libotov na základě usnesení zastupitelstva ze dne 11.4.2012 podle § 29 odst. 1 písmo o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 3 písmo d) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění zákona č. 49812002 Sb. a podle § 10 pozdějších předpisů písmo d) a § 84 odst. 2 písmo h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění vydává obecně závaznou vyhlášku.