platí od: 1.1.2013

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Zastupitelstvo obce Libotova se na svém zasedání dne 28.11.2012 usnesením č.10/8 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písmo d) a § 84 odst. 2 písmo h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve zneni pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen "vyhláška"):