Drobečková navigace

O Libotovu > CzechPOINT

CzechPOINT

Vnitřní směrnice č. U 10
Pravidla pro poskytování ověřených výstupů z informačního systému veřejné správy a stanovení správního poplatku za tyto úkony Obecním úřadem Libotov

Článek 1
Úvodní ustanovení

Obec Libotov provozuje od září 2009 přístup k ověřeným výstupům z informačního systému veřejné správy prostřednictvím zřízení pracoviště Czech POINT na Obecním úřadě Libotov, 80, 544 01.

Článek 2
Předmět správního poplatku

Pracoviště Czech POINT poskytuje možnost získat ověřené výstupy z těchto registrů:
• Katastr nemovitostí
• Obchodní rejstřík
• Živnostenský rejstřík
• Rejstřík trestů
a dále umožňuje podání žádosti o živnostenské podnikání.

Článek 3
Podmínky oprávněného přístupu

Žadatel o vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy se prokazuje průkazem totožnosti a je povinen dle povahy výstupu poskytnout pracovníkovi Czech POINTu tyto údaje: jméno a příjmení, IČO, rodné číslo nebo určení katastrálního území. Pracoviště Czech POINT poskytuje pouze ověřené výstupy z příslušného rejstříku, není určeno k nahlížení do rejstříku.

Ověřený výstup z rejstříku se stává veřejnou listinou a žadatel odpovídá za řádné nakládání s údaji takto získanými (např. ve vztahu k zákonu o ochraně osobních údajů).

V případě využití kontaktního místa Czech POINT při podání žádosti (změny) o živnostenské podnikání žadatel předloží vyplněnou žádost a uhradí správní poplatek za živnost (změny), který převede na příslušný živnostenský úřad, vůči němuž podání směřuje.

Článek 4
Sazby správního poplatku

Na základě ustanovení zákona č. 269/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, došlo ke změně ve vyměřování správního poplatku, kde je pod bodem 2. položka 3 část I přílohy „Sazebník“ uvedeno:
„Zmocnění: Správní úřad může snížit poplatek za vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy až o 90 % z částky podle písmene d) této položky.“

Na základě tohoto zmocnění se stanovují následující sazby správního poplatku za stránku úplného ověřeného výpisu takto:

Výpis ze živnostenského rejstříku
50,-Kč za první stranu, 50,- Kč za každou následující stranu

Výpis z obchodního rejstříku
50,-Kč za první stanu, 50,- Kč za každou následující stranu

Výpis z katastru nemovitostí
50,-Kč za první stranu, 50,- Kč za každou následující stranu

Výpis z rejstříku trestů
50,-Kč za výpis

Příjem žádosti (změny) o živnostenském podnikání
50,-Kč

Článek 5
Závěrečná ustanovení

Tato vnitřní směrnice byla schválena usnesením zastupitelstva obce dne 22. března 2010.

V Libotově 22. března 2010.

Otto Tasler
starosta obce

Menu

Užitečné odkazy

1234.jpg

www.czechpoint.czwww.hustiranka.cz

Královéhradecký kraj

www.kr-kralovehradecky.cz

http://www.kr-kralovehradecky.cz/doma-je-doma/

www.portal.gov.cz

P1010055[1].jpg

P1010027[2].jpg